Wynajem podnośników - warunki współpracy

Podnośniki są wynajmowane na podstawie umowy najmu, którą zawiera się w formie pisemnej. Podnośniki są wynajmowane na czas określony przez klienta. Minimalny czas wynajmu to jedna doba. Wysokość stawki dobowej jest uzależniona od czasu najmu (im dłuższy okres tym niższa stawka). Po skończonym najmie jest wystawiana faktura Vat . Dostarczenie i odbiór przedmiotu najmu następuje na koszt Najemcy. Przy wynajmach powyżej tygodnia ceną najmu nie są objęte niedziele oraz dni świąteczne. Maszyny wynajmowane są bez operatora. Wynajmujący we własnym zakresie zapewnia odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel.
Operator użytkujący podnośnik ma obowiązek:
- posiadać uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
- posiadać aktualne badania wysokościowe
- kontrolować stan techniczny
- zapewnić stan pełnej funkcjonalności podestu

Najemca pokrywa wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia maszyny, powstałe w skutek zaniedbania lub nieprawidłowej eksploatacji. Najemca ubezpiecza na własny koszt przedmiot najmu. Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa .


Wymagane dokumenty

Od nowych klientów wymaga się przedstawienia następujących dokumentów:
- decyzja o nadaniu numeru NIP;
- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku małych firm działających w oparciu o wpis do ewidencji , a zamierzających wynająć sprzęt wymagane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci kaucji.